DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Podmínky distanční výuky v MŠ
Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd), nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí z jedné třídy.

Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem,  pro které je předškolní  vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy.

Prezenční výuka dotčených dětí přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání)Ostatní děti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny.

Forma distanční výuky
Formu výuky na dálku zákon nestanoví, škola ji přizpůsobuje podmínkám dítěte. Pokud rodina dítěte nemá doma počítač, musí škola využít jiný způsob vzdělávání. Třídní učitelka zjistí možnosti rodiny dítěte pro distanční výuku a její formu přizpůsobí podmínkám dítěte (rodiny).

Možné formy distanční výuky v MŠ:
Elektronicky – e-mail, WhatsApp, google meet,
Osobně – zákonný zástupce dítěte si vyzvedne učivo a úkoly v MŠ (po domluvě s učitelkou)
Stránky školy

Třídní učitelka komunikuje s rodinou dítěte vybranou formou distanční výuky – zasílá vzdělávací nabídku – pracovní listy, náměty na výtvarnou výchovu a pohybové aktivity, tipy a náměty na zábavné i výukové aktivity s dětmi  v domácím prostředí.

INSPIRATIVNÍ VIDEA PRO RODIČE
Národní pedagogický institut ČR připravil pro rodiče předškolních dětí v mateřské škole inspirativní videa. Videa mají inspirovat rodiče k zapojení dětí do běžných denních činností tak, aby byly děti dobře připravené na vstup do první třídy.
Videa lze najít na youtu-be.

Další inspirativní videa k předškolnímu vzdělávání naleznete také na webu ČT edu v sekci předškolní vzdělávání
https://edu.ceskatelevize.cz/stupen-vzdelani/predskolni

 

 

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU PRAHA 16

Realizace projektu „MAP II. Praha 16“ byla zahájena 1. 8. 2019 a potrvá 3 roky. MAP II navazuje na první projekt
podporovaný z finančních prostředků Evropské unie, který byl ukončen 30. 9. 2018.
Do pokračování projektu se zapojily mateřské školy, základní školy a základní umělecké školy, které působí v území MČ Praha 16, MČ Praha – Lipence, MČ Praha – Lochkov, MČ Praha – Velká Chuchle a MČ Praha – Zbraslav. Kromě vedoucích pracovníků škol a pedagogů jsou aktéry rovněž zřizovatelé škol a školských zařízení a dále rodiče dětí a žáků, pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání, asistenčních služeb či neformálního a zájmového vzdělávání nebo zástupci široké veřejnosti.