BALÍČEK POMOCI PRAŽANŮM

Hlavní město Praha připravilo balíček opatření, který by měl pražským domácnostem pomoci zmírnit dopady inflace. Žádat o něj mohou pouze obyvatelé s trvalým pobytem na území hlavního města. Rodiče mohou požádat o prominutí úhrady stravného, školného nebo družiny a školního klubu, podle toho, kam jejich dítě dochází. Finanční příspěvky z fondu solidarity půjdou na aktivity, které podporují rozvoj a talent dětí. 

Finanční prostředky z programu Balíčku pomoci Pražanům obdržela i Městská část Praha 16. Ta je zřizovatelem tří příspěvkových organizací: školní jídelny, základní a mateřské školy. 

Žádost o příspěvek se podává přímo ředitelce mateřské školy. 

Prominutí úplaty za stravné, školné

Ředitelka MŠ může prominout úplatu žadateli, který splní a prokáže alespoň jednu z následujících podmínek nebo pobírá některou z následujících dávek:

  • příspěvek či doplatek na bydlení
  • okamžitou dávku v hmotné nouzi
  • přídavek na dítě
  • dávky pěstounské péče
  • nebo čelí exekuci/insolvenci

Žadatel vyplní žádost na předepsaném formuláři (pdf)  

Příspěvek z Fondu solidarity

Cílem Fondu solidarity je umožnit všem žákům účastnit se aktivit školy.

Z fondu se přispívá zejména na:

  • poplatek za školu v přírodě, lyžařský kurz, výlety
  • poplatek za zájmové kroužky pořádané školou

Žadatel vyplní žádost na předepsaném formuláři (pdf) 

Další informace naleznete:

https://www.praha16.eu/2022-10-26-Rodice-mohou-zadat-o-prispevky-z-Balicku-pomoci-Prazanum.html

https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi