DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Podmínky distanční výuky v MŠ
Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd), nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí z jedné třídy.

Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem,  pro které je předškolní  vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy.

Prezenční výuka dotčených dětí přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání)Ostatní děti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné skupiny.

Forma distanční výuky
Formu výuky na dálku zákon nestanoví, škola ji přizpůsobuje podmínkám dítěte. Pokud rodina dítěte nemá doma počítač, musí škola využít jiný způsob vzdělávání. Třídní učitelka zjistí možnosti rodiny dítěte pro distanční výuku a její formu přizpůsobí podmínkám dítěte (rodiny).

Možné formy distanční výuky v MŠ:
Elektronicky – e-mail, WhatsApp, google meet,
Osobně – zákonný zástupce dítěte si vyzvedne učivo a úkoly v MŠ (po domluvě s učitelkou)
Stránky školy

Třídní učitelka komunikuje s rodinou dítěte vybranou formou distanční výuky – zasílá vzdělávací nabídku – pracovní listy, náměty na výtvarnou výchovu a pohybové aktivity, tipy a náměty na zábavné i výukové aktivity s dětmi  v domácím prostředí.

INSPIRATIVNÍ VIDEA PRO RODIČE
Národní pedagogický institut ČR připravil pro rodiče předškolních dětí v mateřské škole inspirativní videa. Videa mají inspirovat rodiče k zapojení dětí do běžných denních činností tak, aby byly děti dobře připravené na vstup do první třídy.
Videa lze najít na youtu-be.

Další inspirativní videa k předškolnímu vzdělávání naleznete také na webu ČT edu v sekci předškolní vzdělávání
https://edu.ceskatelevize.cz/stupen-vzdelani/predskolni